Projekty

2018

 • Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka - III. etapa Obsah:energetický audit s důrazem na hospodaření s vodou, další výsadba, realizace drobných vodních prvků, herní prvků,stavba technického zázemí, průvodce prostorem, certifikace Přírodní zahrada. Podpořeno grantem MHMP.

 • EVP - Natura, Cultura, Agricultura 2018/2019- Obsah: ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol na území Hlavního města Prahy.Podpořeno grantem MHMP

 • Volnočasové aktivity pro děti v komunitní zahradě Kuchyňka. Obsah: nákup výukových pomůcek pro letní tábory. Podpořeno grantem MČ Praha 8.

 • Den Země 2018 - Obsah: produkce a realizace vzdělávací části Dne Země MČ Praha 12 se zaměřením na téma plasty a mikroplasty. Financováno MČ Praha 12.

 • Acces to Land Learning Platform - mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření vzdělávací platformy o tématu přístupu k půdě realizovaný v konsorciu mezinárodních organizací pod vedením francouzské organizace Terre de Liens s podporou EU v rámci programu Erasmus+.

 • Voices of CSA - mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj advokačních aktivit v oblasti komunitou podporovaného zemědělství  realizovaný v konsorciu mezinárodních organizací pod vedením francouzské organizace URGENCI s podporou EU v rámci programu Erasmus+.

2017

 • “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System” (2017 – 2019) - obsahem projektu je vytvoření praktických vzdělávacích programů, které nabídnou zemědělcům a na ně navázaným komunitám spotřebitelů potřebné informace, ale i nástroje k zajištění jejich lepší finanční soběstačnosti. Více o projektu se můžete dočíst v příspěvku  „Seznamte se… SolidBase“. Společnými partnery jsou z Maďarska (TVE), Německa (SOLAWI a Die Agronauten), Francie (URGENCI) a za Českou republiku AMPI.

 • BOND - Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe - projekt financovaný v rámci programu Horizon 2020 koordinuje Coventry Univesrsity, cílem projektu je propojovat aktéry udržitelného potravinového systému v Evropě a zkoumat možnosti jejich podpory. AMPI v rámci projektu koordinuje cesty tuzemských zemědělců na školení v zahraničí, organizuje fórum mladých zemědělců a připravuje natáčení videí ze vzdělávacích akcí. Stránky projektu zde.

 • Rozvíjíme KPZky! - Obsah:  Obsahem projektu je podpora rozvoje systému komunitou podporovaného zemědělství v ČR, facilitace propojování hlavních aktérů KPZ (členů KPZ, koordinátorů, zemědělců) a propagace konceptu komunitou podporovaného zemědělství i mezi širokou veřejností. Podpořeno grantem MZe.

 • Dětský zahradní klub Kuchyňka - Obsah: Vybudování zázemí, propagačních nástrojů, pedagogických a provozních dokumentů  Zahradní školky Kuchyňka, realizace letních příměstských táborů a akcí pro rodiče a veřejnost, otevření třídennního pilotního provozu školky. Podpořeno grantem MHMP. Výstupem tohoto projektu je vytvoření provozního zázemí pro zahradní klub, který je úspěšně realizován, vyhodnocení realizace tohoto projektu ukazuje další nutné řešení a zkvalitnění zázemí pro úspěšné fungování a udržitelnost dětského klubu. Více na www.skolkakuchynka.cz.

2016

 • EVVO pro žáky a veřejnost v Klíčovských sadech - obsahem projektu je vytvoření příkladu dobré praxe práce s veřejným prostorem (Klíčovským sadem) a jeho využití jak z hlediska produkčního (sklizeň zpracování ovoce), environmentálního (extenzivní hospodaření) i společenského (vzdělávací a volnočasové aktivity). Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Na ovoce a byl podpořen Hlavním městem Prahou a MČ Praha 9. 

 • Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka - obsahem projektu je komunitní plánování a realizace vybraných opatření pro rozvoj komunitního prostoru Kuchyňka a pro rozšíření jeho environmentálně vzdělávacího potenciálu.  Projekt je finančně podpořen Hlavním městem Praha. 

 • EVP - Natura, Cultura, Agricultura - obsahem projektu je tvorba, propagace a realizace výukových programů pro MŠ a ZŠ na území Hlavního města Prahy v období 1.9.2016- 30.6.2017, zejména v oblasti udržitelného zemědělství s přímou vazbou na jeho environmentální a sociálně-kulturní aspekty. Projekt je podpořen Hlavním městem Praha.

 • Learning towards Access to Land (LeALand) - obsahem projektu je vzdělávání pracovníků a dobrovolníků orgnizace v oblasti přístupu k půdě (známé jako Access to Land) formou neformálního vzdělávání v partnerských zahraničních organizacích. Projekt realizuje mezinárodní konsorcium 5 organizací z Německa, Francie, Řecka, Skotska a České republiky. Projekt je podpořen v rámci programu Erasmus+.
 • Volnočasové aktivity pro děti v komunitní zahradě Kuchyňka - obsahem projektu bylo pořízení pomůcek pro realizaci táborů pro děti a mládež v komunitní zahradě Kuchyňka. Projekt byl podpořen grantem MČ Praha 8.

2015

 • Running small communities - vzdělávací mezinárodní projekt pro dospělé zaměřený na rozvoj schopností budovat a udržovat malé (obvykle) zemědělské komunity. Realizovaný za podpory Visegradského fondu.

 • Vzdělávání pro pedagogy - vzdělávací program pro pedagogy, který je seznamoval s možnostmi rozvoje pedagogiky na hospodářstvích v okolí Prahy 12. Realizován za podpory MČ Praha 12.