V Loděnicích proběhlo setkání místních aktérů v rámci projektu Živý region Podbrněnsko | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

V Loděnicích proběhlo setkání místních aktérů v rámci projektu Živý region Podbrněnsko

Asociace místní potravinových iniciativ je společně s dalšími partnery spoluřešitelem projektu Živý region Podbrněnsko. V první fázi projektu probíhají v regionu kulaté stoly, kde se potkávají zástupci místní samosprávy, zemědělců a občanů, aby hledali společné zájmy a potenciální možnosti spolupráce směřující ke zlepšení stavu ekosystémů a biodiverzity v území. Jeden takový stůl se uskutečnil ve druhém dubnovém týdnu v obci Loděnice na Podbrněnsku.

Do projektu Živý region Podbrněnsko je kromě obce Loděnice zapojených ještě několik dalších obcí Dyjsko-svrateckého úvalu se základnou MAS Podbrněnsko v Pohořelicích. Cílem projektu je zlepšit stav ekosystémů a posilovat biodiverzitu skrze vznik tzv. BIO regionu, což je území, ve kterém dochází ke spolupráci zemědělců, podnikatelů, občanských sdružení, ochránců přírody a orgánů veřejné správy s cílem rozvinout ekologické zemědělství (EZ) a maximalizovat ekonomický, ekologický a sociokulturní potenciál území. Projekt má návaznost na dohodu Evropské komise („Zelená dohoda pro Evropu“), jež stanovuje ambiciózní cíle pro rozvoj EZ. V rámci Akčního plánu pro EZ si Ministerstvo zemědělství ČR vytyčilo cíl mít 25 % zemědělské plochy v EZ do roku 2030.

Na setkání byli pozváni místní zemědělci hospodařící s půdou v Loděnicích, zástupci samosprávy, místních spolků i ochranářů přírody. Cílem setkání u kulatého stolu, které je prvním setkáním aktérů v rámci projektu, bylo společně diskutovat o aktuálním stavu místní zemědělské krajiny a jejich
problémech v souvislosti se změnou klimatu, představit výsledky monitoringu České společnosti ornitologické mapující místní ptačí druhy vč. důvodů jejich ohrožení i možností, jak zlepšit podmínky pro jejich výskyt a informovat místní zemědělce o možnostech přechodu na ekologické zemědělství.

Ze setkání, kterého se zúčastnili dva místní zemědělci, starosta obce, bývalý místostarosta a aktivní občan, zástupce místního mysliveckého spolku, krajinná ekoložka z firmy Ekotoxa a zástupce hlavního řešitele projektu (Hnutí DUHA) vyplynulo několik možností, jak pomoci místní krajině, která se díky klimatické změně potýká se suchem. Mezi diskutované možnosti patří např. zpomalení a zadržení povrchového odtoku vod, možnost ozelenění obecních pozemků, rozšíření stávající výsadby kolem účelových komunikací či rozšíření již dříve realizovaných biokoridorů.

Díky zastoupení různých zájmových skupin byla témata diskutována z různých úhlů pohledů. Pro přechod k ekologickému zemědělství se v obci Loděnice nenašel vhodný adept. Ze strany největšího místního zemědělce (obhospodařujícího v obci 650 ha plus další pozemky v přilehlých obcích), který má část své produkce v režimu tzv. „integrované produkce“ a který se již nyní snaží o minimální zásahy chemií, není další zpřísňování podmínek hospodaření žádané a z řad malých zemědělců byla jako hlavní překážka přechodu k EZ identifikována nedostatečná pracovní síla.

Na závěr setkání došlo k rámcové dohodě termínu návazného podzimního setkání. Během něj budou představena návrhová opatření pro krajinu vzešlá z diskuze u jarního kulatého stolu, proběhne výběr vhodných opatření, jejich prioritizace a následně bude sestaven plán implementace zvolených řešení.

Více informací o projektu najdete na: www.zivy-region.cz/podbrnensko.