Sekce zemědělství a vinohradnictví | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sekce zemědělství a vinohradnictví

Sekce zemědělství a vinohradnictví

Jiří Urban

Jiří Urban patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství v České republice. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.
Přednáška: Je ekologické zemědělství skutečně udržitelné a obejde se bez umělých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin?Obsahem přednášky bude ukázat, že při kvalitní péči o půdu lze hospodařit bez použití průmyslových hnojiv a chemicko-syntetických pesticidů moderně, udržitelně a s dosažením dostatečných výnosů a kvality produkce. Poprvé budou veřejně představeny výsledky z dlouhodobého pokusu EZ  a ze zkoušení přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ.

Workshop 1: Péče o půdu a výživu rostlin v systémech ekologického zemědělství. Vnitropůdní pohádka o kohoutkovi a slepičce, aneb každý půdní živáček může někdy a nějak promlouvat do výživy rostlin, přičemž vzájemnou zastupitelností zajišťuje rostlinnou výživu i během měnících se vnějších podmínek v dobách klimaticky nejistých. A pak je tu ještě něco – živí aktéři kontrolují toky látek a energii v půdním prostředí, čímž umožňují obnovovat stabilitu forem a množství organické hmoty v půdě.


Jaroslav Záhora 

Jaroslav Záhora se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiální aktivity půd a vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy. V současné zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd. Přednáší také obecnou a půdní mikrobiologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd.
Workshop 1: Péče o půdu a výživu rostlin v systémech ekologického zemědělství. Vnitropůdní pohádka o kohoutkovi a slepičce, aneb každý půdní živáček může někdy a nějak promlouvat do výživy rostlin, přičemž vzájemnou zastupitelností zajišťuje rostlinnou výživu i během měnících se vnějších podmínek v dobách klimaticky nejistých. A pak je tu ještě něco – živí aktéři kontrolují toky látek a energii v půdním prostředí, čímž umožňují obnovovat stabilitu forem a množství organické hmoty v půdě.


Martin von Mackensen  

Martin von Mackensen je biodynamický zemědělec a pedagog. Žije a působí na vlajkové lodi biodynamického zemědělství, statku Dottenfelderhof u Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1991 zde vede Zemědělskou školu biodynamického zemědělství a podporuje tak mladé farmáře na jejich cestě, neboť, jak říká: „Existuje dostatek farem a příležitostí, co ale skutečně potřebujeme, jsou schopní a motivovaní lidé“. Martin von Mackensen dlouhodobě působí jako biodynamický poradce nejen v německých, italských, francouzských či švýcarských provozech.
Workshop 3: Výživa rostlin a hnojení v biodynamickém zemědělství I 

Workshop 7: Výživa rostlin a hnojení v biodynamickém zemědělství II

 


Georg Meissner

Georg Meissner je přední konzultant v oblasti vinařství a biodynamického zemědělství. Je také vedoucím výroby rozsáhlých vinařství Aloise Lagedera v severní Itálii v regionu Alto Adige. Georg získal tituly z technického vinařství a enologie (znalectví vín) ve francouzském Montpellier a jeho zájem o ekologické a biodynamické pěstování hroznů ho zavedl do celého světa. Mimo jiné pracuje jako výzkumný pracovník na katedře vinařství Geisenheimova institutu aplikovaných věd v německém Rheingau.
Workshop 6 a 10: Ekologické a biodynamické vinohradnictví. V těchto workshopech se zaměříme na specifika ekologického a biodynamického vinohradnictví. Současně se budeme věnovat aktuálním otázkám českých vinohradníků, jako např. ESKA (choroba napadající kmínky révy): příčiny, prevence, náprava. Příprava půdy pro obnovu vinice (opětovnou výsadbu). Hospodářská zvířata ve vinici. Obrana proti škodám způsobeným lesní zvěří (srnci, daňci, divoká prasata) a ošetřování příkmenného pásu ve vinici.


Martin Hutař

Martin Hutař je biozemědělec a potravinář. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí (v potravinářské firmě PRO-BIO a na ekologickém statku ve Velkých Hostěrádkách), ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické, a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

WS 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.


Urs Niggli

je inženýr agronom na ETH, kde také získal doktorát. Deset let pracoval nejprve ve společnosti Agroscope Zurich-Reckenholz v sekci pícninářství a poté ve Wädenswilu jako vedoucí výzkumu plevelů v ovocnářství, vinařství a zelinářství. V letech 1990-2020 byl ředitelem Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FiBL) ve Fricku. Z FiBL vytvořil evropskou síť s pobočkami v Německu, Rakousku, Francii a Bruselu. V roce 2020 založil Institut pro agroekologii, kde pracuje na projektech pro zěmědělsko-potravinářský sektor a nadace. Má také významný mandát vědeckého poradce státního výzkumného institutu Agroscope Switzerland a je prezidentem FiBL Austria. Urs Niggli je od roku 2009 čestným profesorem na Univerzitě Kassel-Witzenhausen a od roku 2019 čestným profesorem na Zemědělské univerzitě v Pekingu. Je držitelem čestného doktorátu univerzity v Tartu/Estonsko. Byl členem vědecké skupiny pro přípravu summitu OSN zaměřeného na potravinové systémy v roce 2021.
Přednáška: Ekologické zemědělství – důležitá cesta k udržitelnosti


Matthias Strahlhofer

Matthias Strahlhofer pracuje v oblasti půdního výzkumu, vzdělávání a pedologického poradenství. Od října 2020 je zaměstnancem TB Unterfrauner, technického ústavu pro půdní ekologii ve Vídni. Během několika stáží a výzkumných pobytů (Španělsko, Mexiko, Malajsie, Galapágy) a během studia na univerzitě ve Vídni (BOKU) se intenzivně zabýval tématy hospodaření s půdou, pedologickým mapováním a udržitelným hospodařením. Pro jeho práci je zásadní celostní pohled na úrodnost půd a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám (klíčový termín: změna klimatu).
Přednáška: Aktivní mobilizace živin v půdě I. V souvislosti s rostoucím povědomím o dopadech používání minerálních hnojiv na životní prostředí (jak při jejich výrobě, tak při nesprávné aplikaci) a s náznaky disharmonie v zásobách živin, které jsou často způsobeny klasickými postupy hnojení, se alternativní přístup „mobilizace místo hnojení“ stává stále atraktivnějším jak pro ekologické, tak pro konvenční zemědělství. Průkopníci a výzkumníci ekologicky šetrného zemědělství, mezi něž patří Rudolf Steiner, Edwin Scheller a Stefan Husz, předběhli svou dobu a zdůrazňovali nutnost přehodnotit běžné postupy hnojení v zemědělství. K prosazení tohoto přístupu je však nezbytně nutné získat komplexní poznatky o různé využitelnosti živin (různé chemické vazby), a tím i znalosti o různých zásobnících živin v půdě, které lze potenciálně mobilizovat.

Workshop 5: Aktivní mobilizace živin v půdě II. Aktivní mobilizace vybraných živin se zaměřením na fosfor, mangan a mikroživiny.


Jan Trávníček

je poradcem pro ekologické zemědělství a spoluzakladatelem a ředitelem společnosti Czech Organics. Czech Organics se zabývá komplexním poradenstvím pro ekologické zemědělce a aplikovaným výzkumem ekologického zemědělství. Od roku 2021 koordinuje aktivity Spolku inovativních ekologických zemědělců a prvního BIO regionu v České republice.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

Workshop 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.


Adam Brezáni

Působí ve firmě PROBIO obchodní společnost jako projektový manažer, kde pomáhá Martinu Hutařovi plnit jeho plány a vize skrze výzkumné projekty ve firmě a na farmě ve Velkých Hostěrádkách. Společně s Janem Trávníčkem založil poradenskou firmu Czech Organics. Je jedním z garantů odborného programu demonstrační farmy ve Velkých Hostěrádkách.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

Workshop 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.

Medailonky řečníků sekce sociálního zemědělství

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství.