Sekce příklady dobré praxe | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sekce příklady dobré praxe

Sekce Příklady dobré praxe

Jakub Rumler 

Jakub Rumler hospodaří na statku Slunce dubem ve Lhotce u Berouna, kde spravuje přes 90 ha půdy. Chová 22 krav, pro masnou produkci a pro radost, a dále 80 matek ovcí a koz, se kterými vypásá lokality v CHKO Český kras. Kromě pastvin obdělává ještě 15 ha orné půdy, kde pěstuje vojtěšku a různé druhy obilnin, pro potřeby svých zvířat a pro doplnění osevního postupu. Svou farmu buduje osm let – se zápalem i šetrností a hlavně s důrazem na péči o krajinu. Rád označuje svou činnost za “squattování krajiny” – ukazuje, jak doslova vydobýt nové pastviny, o kterých už nikdo nevěděl, kdo všechno z toho může mít užitek a proč je lepší pastvina než křoví nebo les.

 

 


Richard Tintěra

Richard Tintěra řídí tým mladých nadšených zemědělců na farmě Otročín, kde klade důraz na udržitelný způsob hospodaření. Specializuje se na chov mléčného i masného skotu. Farma Otročín hospodaří v CHKO Slavkovský les v systému ekologického zemědělství na 1 700 ha zemědělské půdy. Úzce se specializuje na chov mléčného skotu plemene ČESTR s produkcí bio mléka z pastvy. Rostlinná produkce je zaměřena na pěstování obilovin a luskovin, a především krmiv pro potřeby živočišné produkce.

 

 

 


Michal Hrdlička

Michal Hrdlička hospodaří v Brníčku u Šumperka na rodinné farmě o rozloze 40 ha převážně travních porostů, na kterých chová 120 matek ovcí plemene Lacaune, 15 kusů hovězího dobytka, stádo koní a hejno drůbeže. Ovce dojí a vyrábí sýry, které prodává skrze co nejkratší nákupní řetězec. Všechna svá zvířata chová tak, aby přinášela užitek a zároveň jejich chov neškodil – zvířatům, lidem ani polím. Jeho životním krédem je “žít v souladu se svým svědomím.” Momentálně ho nejvíce baví péče o krajinu – sází remízky a ořechové aleje, buduje tůně, staví ploty proti divočákům a vlky vidí jako cennou součást přírody.

 

 


Jana a Martin Rosenbaumovi

Jana a Martin jsou manželé, kteří hospodaří na rodinné agroekologické farmě Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem. Propagují moderní využití koní v zemědělství a komunitou podporované zemědělství. Pěstují biozeleninu a důraz kladou především na správnou práci s půdou, která je základním aspektem úspěšné zelinářské produkce. Chovají koně plemene Slezský norik, nosnice a okrajově skot. Pomocí agrolesnických výsadeb pracují na tvorbě druhově rozmanité zemědělské krajiny. Své zkušenosti předávají studentům v rámci stáží na farmě i širší veřejnosti při vzdělávacích akcích. Tvoří prostor pro sociální zemědělství a jsou iniciátory vzdělávacího centra Konipas.

 

 


Jan Žák 

Jan Žák hospodaří na rodinné farmě Rudimov v oblasti CHKO Bílé Karpaty již od roku 2003. Na druhově bohatých loukách ve výšce 500 m.n. se zde pasou ovce plemene Romney Marsh a skot plemene Aberdeen Angus. V místním volném chovu je kladen velký důraz jednak na výběr kvalitních plemenných zvířat, tak i na jejich welfare. Od roku 2014 je na farmě v provozu certifikovaná bourárna a zpracovna, kde se zabývají produkcí masa stařením suchou metodou, tzv. Dry Aged, a výrobou tradičních masných výrobků.

 

 

 


Adolf Loos

Naše rodinná farma funguje od r. 1995. Takřka od počátku funguje v režimu EKO. Hospodaříme v nadmořské výšce 720 – 910 m n.m. v Krušných horách v katastru Hora Svaté Kateřiny. Chováme plemena Salers a Limousine. Jsme v Kontrole užitkovosti, tedy naším hlavním produktem jsou plemenná zvířata těchto plemen. Pravidelně se účastníme výstav v naší zemi a okrajově v Německu a Francii. Na naší farmu chodí školky a školy, děláme osvětu u lidí, kteří naší práci neznají, ale rádi by se něco o ní dozvěděli. Pořádáme „setkání sedláků“, kde se se řeší nejen teoreticky problematika chovu a agrotechniky.

 


Šárka Krčílková, Alena Wranová, Jana Kožnarová

O Komunitou Podporovaném Zemědělství a dalších potravinových iniciativách v ČR. KPZ nejen jako cesta odbytu pro rodinná hospodářství, ale i rozvoj solidarity, lokálnosti, přímého vztahu zemědělec-spotřebitel, udržitelnosti a transparentnosti. Představení KPZkoALICE – tuzemské sítě potravinových iniciativ, prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu, inspiraci a spolupráci.

KPZkoALICE je prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu aktérů místních potravinových iniciativ. Propojuje zemědělce a spotřebitele zapojené do iniciativ komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a jim podobných potravinových systémů, aby mezi sebou mohli sdílet zkušenost a vytvářet společenství. Propaguje, posiluje a rozvíjí  iniciativy KPZ u nás a zapojuje je do celoevropského dění. V KPZkoALICI organizujeme pravidelná setkání, webináře, semináře i přednášky. Sbíráme know-how a sdílíme příběhy. Vytváříme vzdělávací programy i materiály. Budujeme online platformu kpzinfo.cz jako rozcestník k informačním zdrojům i lidem. Spravujeme Adresář farmářů, kde se mohou propojit zemědělci se spotřebiteli. Jsme součástí mezinárodní sítě URGENCI a přinášíme inovace ze zahraničí. Tvoříme Zpravodaj ze světa živého zemědělství a informujeme o tom, co klíčí v KPZkoALICI.

 

Zpět na stránku Medailonků řečníků

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství