Symposium – medailonky řečníků | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Symposium – medailonky řečníků

Zde si můžete prohlédnout medailonky našich řečníků. Na odkazech níže můžete prohlížet profily řečníků podle jednotlivých témat Symposia nebo si projet všechny řečníky v pořadí, v němž budou vystupovat.

Medailonky řečníků sekce zemědělství a vinohradnictví

Medailonky řečníků sekce sociálního zemědělství

Sekce zemědělství a vinohradnictví

Jiří Urban

Jiří Urban patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství v České republice. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.
Přednáška: Je ekologické zemědělství skutečně udržitelné a obejde se bez umělých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin?Obsahem přednášky bude ukázat, že při kvalitní péči o půdu lze hospodařit bez použití průmyslových hnojiv a chemicko-syntetických pesticidů moderně, udržitelně a s dosažením dostatečných výnosů a kvality produkce. Poprvé budou veřejně představeny výsledky z dlouhodobého pokusu EZ  a ze zkoušení přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ.

Workshop 1: Péče o půdu a výživu rostlin v systémech ekologického zemědělství. Vnitropůdní pohádka o kohoutkovi a slepičce, aneb každý půdní živáček může někdy a nějak promlouvat do výživy rostlin, přičemž vzájemnou zastupitelností zajišťuje rostlinnou výživu i během měnících se vnějších podmínek v dobách klimaticky nejistých. A pak je tu ještě něco – živí aktéři kontrolují toky látek a energii v půdním prostředí, čímž umožňují obnovovat stabilitu forem a množství organické hmoty v půdě.


Jaroslav Záhora 

Jaroslav Záhora se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiální aktivity půd a vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy. V současné zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd. Přednáší také obecnou a půdní mikrobiologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd.
Workshop 1: Péče o půdu a výživu rostlin v systémech ekologického zemědělství. Vnitropůdní pohádka o kohoutkovi a slepičce, aneb každý půdní živáček může někdy a nějak promlouvat do výživy rostlin, přičemž vzájemnou zastupitelností zajišťuje rostlinnou výživu i během měnících se vnějších podmínek v dobách klimaticky nejistých. A pak je tu ještě něco – živí aktéři kontrolují toky látek a energii v půdním prostředí, čímž umožňují obnovovat stabilitu forem a množství organické hmoty v půdě.


Martin von Mackensen  

Martin von Mackensen je biodynamický zemědělec a pedagog. Žije a působí na vlajkové lodi biodynamického zemědělství, statku Dottenfelderhof u Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1991 zde vede Zemědělskou školu biodynamického zemědělství a podporuje tak mladé farmáře na jejich cestě, neboť, jak říká: „Existuje dostatek farem a příležitostí, co ale skutečně potřebujeme, jsou schopní a motivovaní lidé“. Martin von Mackensen dlouhodobě působí jako biodynamický poradce nejen v německých, italských, francouzských či švýcarských provozech.
Workshop 3: Výživa rostlin a hnojení v biodynamickém zemědělství I 

Workshop 7: Výživa rostlin a hnojení v biodynamickém zemědělství II

 


Georg Meissner

Georg Meissner je přední konzultant v oblasti vinařství a biodynamického zemědělství. Je také vedoucím výroby rozsáhlých vinařství Aloise Lagedera v severní Itálii v regionu Alto Adige. Georg získal tituly z technického vinařství a enologie (znalectví vín) ve francouzském Montpellier a jeho zájem o ekologické a biodynamické pěstování hroznů ho zavedl do celého světa. Mimo jiné pracuje jako výzkumný pracovník na katedře vinařství Geisenheimova institutu aplikovaných věd v německém Rheingau.
Workshop 6 a 10: Ekologické a biodynamické vinohradnictví. V těchto workshopech se zaměříme na specifika ekologického a biodynamického vinohradnictví. Současně se budeme věnovat aktuálním otázkám českých vinohradníků, jako např. ESKA (choroba napadající kmínky révy): příčiny, prevence, náprava. Příprava půdy pro obnovu vinice (opětovnou výsadbu). Hospodářská zvířata ve vinici. Obrana proti škodám způsobeným lesní zvěří (srnci, daňci, divoká prasata) a ošetřování příkmenného pásu ve vinici.


Martin Hutař

Martin Hutař je biozemědělec a potravinář. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí (v potravinářské firmě PRO-BIO a na ekologickém statku ve Velkých Hostěrádkách), ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické, a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

WS 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.


Urs Niggli

je inženýr agronom na ETH, kde také získal doktorát. Deset let pracoval nejprve ve společnosti Agroscope Zurich-Reckenholz v sekci pícninářství a poté ve Wädenswilu jako vedoucí výzkumu plevelů v ovocnářství, vinařství a zelinářství. V letech 1990-2020 byl ředitelem Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FiBL) ve Fricku. Z FiBL vytvořil evropskou síť s pobočkami v Německu, Rakousku, Francii a Bruselu. V roce 2020 založil Institut pro agroekologii, kde pracuje na projektech pro zěmědělsko-potravinářský sektor a nadace. Má také významný mandát vědeckého poradce státního výzkumného institutu Agroscope Switzerland a je prezidentem FiBL Austria. Urs Niggli je od roku 2009 čestným profesorem na Univerzitě Kassel-Witzenhausen a od roku 2019 čestným profesorem na Zemědělské univerzitě v Pekingu. Je držitelem čestného doktorátu univerzity v Tartu/Estonsko. Byl členem vědecké skupiny pro přípravu summitu OSN zaměřeného na potravinové systémy v roce 2021.
Přednáška: Ekologické zemědělství – důležitá cesta k udržitelnosti


Matthias Strahlhofer

Matthias Strahlhofer pracuje v oblasti půdního výzkumu, vzdělávání a pedologického poradenství. Od října 2020 je zaměstnancem TB Unterfrauner, technického ústavu pro půdní ekologii ve Vídni. Během několika stáží a výzkumných pobytů (Španělsko, Mexiko, Malajsie, Galapágy) a během studia na univerzitě ve Vídni (BOKU) se intenzivně zabýval tématy hospodaření s půdou, pedologickým mapováním a udržitelným hospodařením. Pro jeho práci je zásadní celostní pohled na úrodnost půd a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám (klíčový termín: změna klimatu).
Přednáška: Aktivní mobilizace živin v půdě I. V souvislosti s rostoucím povědomím o dopadech používání minerálních hnojiv na životní prostředí (jak při jejich výrobě, tak při nesprávné aplikaci) a s náznaky disharmonie v zásobách živin, které jsou často způsobeny klasickými postupy hnojení, se alternativní přístup „mobilizace místo hnojení“ stává stále atraktivnějším jak pro ekologické, tak pro konvenční zemědělství. Průkopníci a výzkumníci ekologicky šetrného zemědělství, mezi něž patří Rudolf Steiner, Edwin Scheller a Stefan Husz, předběhli svou dobu a zdůrazňovali nutnost přehodnotit běžné postupy hnojení v zemědělství. K prosazení tohoto přístupu je však nezbytně nutné získat komplexní poznatky o různé využitelnosti živin (různé chemické vazby), a tím i znalosti o různých zásobnících živin v půdě, které lze potenciálně mobilizovat.

Workshop 5: Aktivní mobilizace živin v půdě II. Aktivní mobilizace vybraných živin se zaměřením na fosfor, mangan a mikroživiny.


Jan Trávníček

je poradcem pro ekologické zemědělství a spoluzakladatelem a ředitelem společnosti Czech Organics. Czech Organics se zabývá komplexním poradenstvím pro ekologické zemědělce a aplikovaným výzkumem ekologického zemědělství. Od roku 2021 koordinuje aktivity Spolku inovativních ekologických zemědělců a prvního BIO regionu v České republice.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

Workshop 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.


Adam Brezáni

Působí ve firmě PROBIO obchodní společnost jako projektový manažer, kde pomáhá Martinu Hutařovi plnit jeho plány a vize skrze výzkumné projekty ve firmě a na farmě ve Velkých Hostěrádkách. Společně s Janem Trávníčkem založil poradenskou firmu Czech Organics. Je jedním z garantů odborného programu demonstrační farmy ve Velkých Hostěrádkách.
Workshop 9: Konverze k EZ, část první – změna. Co čeká nové zájemce o EZ? Nejdůležitější je změna myšlení, z konvenčního na ekologické. Co to ale znamená změna myšlení? Workshop bude zaměřen na prvních 5 let ekologického hospodáře. Jaké jsou jeho úkoly a jaké nástrahy na něho čekají?

Workshop 11: Konverze k EZ, část druhá – udržitelnost. Když je podnik stabilizován, následuje období, kdy hospodář nesmí usnout. Je to čas, kdy nastává intenzifikace výroby, a s tím jsou spojené otázky odbytu a investicí. Udržitelnost reflektuje nezbytnost se vzdělávat a neustále se zlepšovat. Poučit se z chyb a najít řešení, jak podnik posunout dál. Informací je nepřeberné množství, ale které jsou opravdu relevantní? Zdravá ekonomika znamená v EZ i zdravou půdu. V EZ neznáme pojem záchranné brzdy.Sekce Sociální zemědělství

Denisa Hladovcová

Zakladatelka a projektová manažerka SoFarm pochází ze zemědělsko-přírodovědně-lékařské rodiny s kořeny na Vysočině a v Praze, a přirozeně pokračuje ve šlépějích svých předků. Vystudovala odbornou biologii a parazitologii na Univerzitě Karlově, následně pracovala v Akademii věd, věnovala se enviromentální výchově v mateřských školách a na Univerzitě Karlově vedla přípravné kurzy k přijímacímu řízení na medicínu. Přitahují ji témata zdravých potravin, půdy a ochrany přírody.
Workshop 8: S čím se potýkají sociální farmy v ČR? Představení organizace SoFarm a jejích služeb. Podpora sociálních zemědělců na cestě k udržitelnosti – prostor pro setkávání a sdílení, služby, vzdělávání. Shrnutí činnosti za poslední rok, novinky, plány pro nejbližší období.

 


Martin Ducháček

Zakladatel SoFarm, manažer a filantrop pochází z malé vesničky na Svitavsku. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově, prošel skupinou RSJ a je dnes součástí týmu Tilia Impact Ventures. Poslední dva roky se věnuje investování do projektů se společenským dopadem. Silné sociální cítění, vztah k půdě, krajině a kvalitnímu zdravému jídlu jej vede k dlouhodobé podpoře ekologického zemědělství. Podporuje projekty, jako je například Potravinová banka, Bezobalu, Skutečně zdravá škola či Kuchařky bez domova. Dlouhodobě investuje do obnovy zemědělské půdy, podporuje vědu prostřednictvím nadace Neuron, pomohl také k obnovení české pobočky Ashoky jako člen Ashoka Support Network.
Workshop 8: S čím se potýkají sociální farmy v ČR? Představení organizace SoFarm a jejích služeb. Podpora sociálních zemědělců na cestě k udržitelnosti – prostor pro setkávání a sdílení, služby, vzdělávání. Shrnutí činnosti za poslední rok, novinky, plány pro nejbližší období.


Thomas van Elsen

Vystudoval biologii, doktorát získal na univerzitě v Kasselu. Věnuje se výzkumu a výuce na katedře organického zemědělství ve Witzenhausenu, je spoluzakladatelem PETRARCA (Evropská akademie pro krajinnou kulturu) a německé pracovní skupiny pro sociální Zemědělství (DASo, www.soziale-landwirtschaft.de). Mezí další témata jeho zájmu patří rozvoj přírody a krajiny na ekologických farmách, planá bylinná vegetace v ekologickém zemědělství, participativní vzdělávací projekty na ekologických farmách a intervenční kompenzační schéma a ekologické zemědělství.
Přednáška: Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace (nejen) z německého trhu I. Sociální zemědělství v Evropě a v Německu. Terapeutická role sociálního zemědělství. Sociální zemědělství v městských oblastech.

Workshop 4: Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace (nejen) z německého trhu II. Sociální zemědělství v Evropě a v Německu. Terapeutická role sociálního zemědělství. Sociální zemědělství v městských oblastech.


Ferdinand Raditsch 

Více než šestnáct let pomáhá ve své Květné Zahradě vyrůst všem, kteří se snaží hledat správnou cestu, zázemí a podporu. Bývalý kastelán hradu Sovinec, a také pracovník Ministerstva vnitra, zde začal spolu s partou mladých lidí, kteří právě opustili dětské domovy, budovat „Dům na půli cesty“. Oproti obdobným zařízením však o ně už nikdo dál nepečuje a samostatnosti se učí prací na statku, při jeho postupné rekonstrukci nebo při péči o domácí zvířata.

Přednáška: Sociální zemědělství – farmy farmám. Zamyšlení nad podstatou sociálního zemědělství v kontextu doby. Zkušenosti z 16 let provozu malé farmy propojené se sociální službou. Podíl práce na polidštění „současného“ člověka. Lokální společenství, potřeby a možnosti. Blahobyt, trvale udržitelný rozvoj nebo vývoj?


Eliška Hudcová

Odbornice na sociální zemědělství se zaměřuje se na osvětu, vzdělávání a rozvoj této oblasti, zakládající členka Asociace sociálního zemědělství. Odborná lektorka a projektová manažerka, členka Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství. V minulosti pracovala na několika národních a mezinárodních projektech s tematikou sociálního zemědělství. V současnosti je manažerkou a řešitelkou projektu Social Farming in Social Work na Vyšší odborné škole OŠ Jabok, působí jako odborná asistentka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a pracuje jako mobilní dluhová poradkyně v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. pro Mladoboleslavsko.
Workshop 2: Sociální zemědělství v ČR: Jak na tom jsme? Vývoj sociálního zemědělství v ČR s pohledem do vzdálenější minulosti. České sociální farmy, jejich podoby a představitelé. Jaké jsou možnosti mezioborové a mezisektorové spolupráce? Vzdělávání v sociálním zemědělství na různých úrovních a pro různé příjemce.


Jiří Hřivna

Inspirováni Camphillským hnutím se Jiří společně s přítelkyní Renatou a dalšími pomocníky snaží propojovat zemědělství, ke kterému mají blízko, a pomoc lidem se speciálními potřebami. Zpočátku neměli nic, jen pár našetřených peněz a naivní představy o budoucím životě. Spřádali vize a plány, až je osud svedl dohromady s ekologickými zemědělci na jižní Moravě. Díky této spolupráci se zrodil ve Velkých Hostěrádkách Sociální podnik Jasan s.r.o, který od roku 2019 provozují.

Workshop 12: Naše cesta k sociálnímu zemědělství. Workshop se bude detailněji zabývat kroky, které vedly k založení podniku Jasan, a dále zkušenostmi ze samotného podnikání. Jiří se s posluchači podělí o témata související s počáteční fází podnikání v oblasti sociálního zemědělství.

 

 

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství.