Agroekologie – roční vzdělávací program | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Agroekologie – roční vzdělávací program

 • Délka programu Délka programu: 8 bloků od září do září
 • Cílová skupina Cílová skupina: žáci SŠ, pedagogové
 • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
 • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Ve škole, V terénu
 • Cena Cena:

Agroekologie – roční vzdělávací program

Téma programu

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.

Vzdělávací výstupy projektu ke stažení 

Nabídkový leták pro školy ke stažení

Cíle programu

 • vytvořit a realizovat dlouhodobý a ucelený vzdělávací cyklus o agroekologickém zemědělství pro středoškolskou mládež na území Hlavního města Prahy,
 • nabídnout žákům středních škol teoretické i praktické vzdělávání, zahrnující i prožitkové a dovednostní učení a vlastní empirickou zkušenost v tématu šetrného zemědělství.
 • představit žákům širší společenské souvislosti udržitelného zemědělství a péče o krajinu a jejich roli jako spotřebitelů v jeho utváření, ale také praktické metody a techniky šetrné zemědělské praxe v terénu na poli či při návštěvě ekologických farem.

Plán programu

8 bloků, září 2020 – září 2021, 28 vyučovacích hodin, zdarma pro školy, praxe i teorie, zážitková pedagogika propojení se ŠVP, průřezová témata, rozvoj klíčových kompetencí vzdělávání žáků i učitelů, metodická podpora.

 1. Úvodní setkání
  Cíl: seznámení aktérů, představení, aktivit, úkolů a cest, jakými je budeme naplňovat a také uvedení do problematiky agroekologického zemědělství.
  Termín: březen/duben, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut
 2. Zemědělská praxe: péče o půdu + sázení a setí
  Cíl: Přinést žákům fyzickou a empirickou zkušenost s přípravou půdy předcházejíc, se setím či sázením zemědělských plodin a přinést poznatky z problematiky péče o půdu, osiva, jeho ochrany, setby a sázení.
  Termín: duben, místo: Pole sv. Prokopa, Praha – Jinonice (či na pozemku školy dle domluvy), časová dotace 3×45 minut.
 3. Setkání s farmářem
  Cíl: Na příběhu konkrétního člověka si zvědomit výhody i úskalí agroekologického zemědělství. Bude to  probíhat formou besedy, po které bude následovat praktický workshop.
  Termín: duben – červen / září-říjen, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut
 4. Exkurze na farmu
  Cíl: Přinést žákům reálnou zkušenost se zemědělským provozem a aktivizovat je.
  Obsah: exkurze po statku, zapojení do sezónních prací, “audit” zemědělského provozu – žáci v průběhu exkurze nebudou pouze pasivními účastníky, ale mimo jiné budou mít za úkol posoudit naplňování agroekologických principů v daném provozu.
  Termín: duben – červen / září-říjen, místo: farma dle domluvy se školou, časová dotace: 3×45 minut
 5. Exkurze do prodejny/na pole
  Cíl: motivovat žáky a zhodnotit stav školního projektu před prázdninami, reflexe změn na poli / umožnit zkušenost s prodejem sortimentu bioprodukce.
  Termín: duben – červen / září-říjen , místo: obchod Bezobalu / spolkový obchod Obživa časová dotace 3×45 minut
 6. Zemědělská praxe: sklizeň
  Cíl: vlastní sklizeň a úrody, zadání úkolu následného zpracování úrody (čištění, mletí obilí, pečení
 7.  chleba apod.). Téma zpracování sklizně bude formou referátů součástí závěrečného setkání
  Termín: srpen, místo: Pole sv. Prokopa, Praha – Jinonice (či jinde dle možností školy), časová dotace: 3×60 minu
 8. Závěrečné setkání
  Cíl: Reflexe, sdílení, evaluace. Termín: červen / září-listopad, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut.

Přínos projektu pro RVP

Projekt přispívá k naplňování rámcového vzdělávacího plánu. V jeho průběhu jsou realizována témata a obsah
environmentální výuky a dalších průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova.

Projekt v rámci RVP přispívá zejména k: 

 • rozvíjení znalostí, dovedností potravinové produkce s přímou návazností na ochranu přírody a speciálně ochranu půdy, znalost zásad šetrného hospodaření se zkušeností z vlastní produkce,
 • rozvíjení postojů a hodnot směrem k ochraně životního prostředí a ocenění skutečné hodnoty potravin
 • rozvíjení spolupráce a týmové práce
 • budování vztahu ke krajině a přírodě pochopení role spotřebitelů jako aktivních spolutvůrců potravinového systému
 • pochopení potenciálu agroekologického zemědělství v adaptaci na změny klimatu, případně v mitigaci jeho dopadu.

Kontakt
Petr Dolenský, koordinátor projektu
ekovychova@asociaceampi.cz,
733 764 980

Doleva Zpět na přehled