Agroekologie – komplexní vzdělávací program | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Agroekologie – komplexní vzdělávací program

 • Délka programu Délka programu: 8 bloků od září do září
 • Cílová skupina Cílová skupina: žáci SŠ, pedagogové
 • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
 • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Ve škole, V terénu
 • Cena Cena: dle dohody

Agroekologie – komplexní vzdělávací program

Téma programu

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.

Vzdělávací výstupy 2. pilotování projektu

Fotodokumentace z projektu s Gymnáziem Jana Nerudy, Praha 1 

Promovideo k projektu

Vzdělávací výstupy 1. pilotování projektu  

Nabídkový leták 1. pilotování projektu pro školy

Cíle programu

 • Nabídnout žákům základních (8-9 třída) a středních škol teoretické i praktické vzdělávání, zahrnující i prožitkové a dovednostní učení a vlastní empirickou zkušenost v tématu šetrného zemědělství.
 • Přiblížit žákům téma agroekologie ve světle adaptace měst na změnu klimatu mládeži tak, aby na základě praktických i teoretických znalostí a dovedností v kontextu environmentálních souvislostí potravinových systémů  získali předpoklady pro změnu  přemýšlení a chování ve vztahu k přírodě a krajině. 

Plán programu

5-8 bloků – kratších programů  dle domluvy, praxe i teorie, zážitková pedagogika propojení se ŠVP, průřezová témata, rozvoj klíčových kompetencí vzdělávání žáků i učitelů, metodická podpora.

I. Úvodní setkání
Cíl: seznámení aktérů, představení, aktivit, úkolů a cest, jakými je budeme naplňovat a také uvedení do problematiky agroekologického zemědělství.
Termín: podzim, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut

Pozn: úvodem lze po dohodě vynechat a začít terénními programy

II. Zemědělská praxe: péče o půdu + sázení a setí + sklizeň
Cíl: Přinést žákům fyzickou a empirickou zkušenost s přípravou půdy předcházejíc, se setím či sázením a sklizní zemědělských plodin
Termín: podzim / duben, sklizeň v  červenci místo: školní pozemek / pozemek v blízkosti školy dle dohody  časová dotace min 3 hodiny

III. Exkurze na farmu 

Cíl: Přinést žákům reálnou zkušenost se zemědělským provozem a aktivizovat je.
Obsah: exkurze po statku, zapojení do sezónních prací, “audit” zemědělského provozu – žáci v průběhu exkurze nebudou pouze pasivními účastníky, ale mimo jiné budou mít za úkol posoudit naplňování agroekologických principů v daném provozu.
Termín: duben – červen / září-říjen,  místo:  komunitní zahrady v Praze (Kuchyňka, Metrofarm, Metropole apod..) dle domluvy se školou, časová dotace: min 3 hodin

IV. Exkurze do prodejny (aktivitu lze vynechat nebo zadat jako samostatný úkol) 
Cíl: motivovat žáky a zhodnotit stav školního projektu před prázdninami, reflexe změn na poli / umožnit zkušenost s prodejem sortimentu bioprodukce.
Termín: celoročně  , místo: např. spolkový obchod Obživa / farmářské trhy/ výdejny KPZetek, časová dotace 3×45 minut

Pozn: lze vynechat

V. Desková hra Planeta 

Cíl: studenti se interaktivní formou deskové hry seznámí s příčinami / problémy klimatické změny v oblasti  zemědělství i adaptačními i mitigačními opatřeními. Podstatným výstupem je i pochopení, že (nejen) globální problémy je třeba řešit kooperací na různých úrovních…
Termín: celoročně

VI. Agroekologie a změny klimatu – přednáška s diskusí

OBSAH / TÉMATA PROGRAMU:  agroekologie, klimatická změna, ekologické, sociální a ekonomické výzvy současného  zemědělství., témata: příčiny a důsledky změn klimatu v zemědělství, adaptace a mitigace změn klimatu prostřednictvím agroekologických postupů v zemědělství, co můžu dělat já ( jako  teenager).    

CÍL PROGRAMU: zreflektovat, strukturova a zasadit přechozí zkušenosti a poznatky účastníků přednášky do teoreticko-praktického  rámce. Zarámování problematiky klimatické změny v oblasti zemědělské produkce a krajiny

Termín: celoročně, navazuje na aktivitu V.  , místo: škola, časová dotace: 3×45 minut.

 

Přínos projektu pro RVP

Projekt přispívá k naplňování rámcového vzdělávacího plánu. V jeho průběhu jsou realizována témata a obsah
environmentální výuky a dalších průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova.

Projekt v rámci RVP přispívá zejména k: 

 • rozvíjení znalostí, dovedností potravinové produkce s přímou návazností na ochranu přírody a speciálně ochranu půdy, znalost zásad šetrného hospodaření se zkušeností z vlastní produkce,
 • rozvíjení postojů a hodnot směrem k ochraně životního prostředí a ocenění skutečné hodnoty potravin
 • rozvíjení spolupráce a týmové práce
 • budování vztahu ke krajině a přírodě pochopení role spotřebitelů jako aktivních spolutvůrců potravinového systému
 • pochopení potenciálu agroekologického zemědělství v adaptaci na změny klimatu, případně v mitigaci jeho dopadu.

Kontakt
Petr Dolenský, koordinátor projektu
petr@asociaceampi.cz,
733 764 980

Doleva Zpět na přehled