Agroekologie – roční vzdělávací program | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Agroekologie – roční vzdělávací program

 • Délka programu Délka programu: 8 bloků od září do září
 • Cílová skupina Cílová skupina: žáci SŠ, pedagogové
 • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
 • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Ve škole, V terénu
 • Cena Cena: dle dohody

Agroekologie – roční vzdělávací program

Téma programu

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.

Vzdělávací výstupy 1. pilotování projektu  

Nabídkový leták 1. pilotování projektu pro školy

Cíle programu

 • Nabídnout žákům základních (7-9 třída) a středních škol teoretické i praktické vzdělávání, zahrnující i prožitkové a dovednostní učení a vlastní empirickou zkušenost v tématu šetrného zemědělství. Praktické vzdělávání vychází zejména ze zkušeností z našeho vzdělávacího projektu Od zrna k chlebu
 • Přiblížit žákům téma agroekologie ve světle adaptace měst na změnu klimatu mládeži tak, aby na základě praktických i teoretických znalostí a dovedností v kontextu environmentálních souvislostí potravinových systémů  získali předpoklady pro změnu  přemýšlení a chování ve vztahu k přírodě a krajině. 
 • Inovovat dlouhodobý a ucelený vzdělávací cyklus agroekologie pro cílovou skupiny mládeže ve věku 12-18 let  na území Hlavního města Prahy jako příspěvek k adaptačním aktivitám na změnu klimatu 

Plán programu

5-8 bloků, podzim 2022 – červen / podzim 2022, 28 vyučovacích hodin, zdarma pro školy, praxe i teorie, zážitková pedagogika propojení se ŠVP, průřezová témata, rozvoj klíčových kompetencí vzdělávání žáků i učitelů, metodická podpora.

I. Úvodní setkání
Cíl: seznámení aktérů, představení, aktivit, úkolů a cest, jakými je budeme naplňovat a také uvedení do problematiky agroekologického zemědělství.
Termín: podzim, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut

II. Zemědělská praxe: péče o půdu + sázení a setí
Cíl: Přinést žákům fyzickou a empirickou zkušenost s přípravou půdy předcházejíc, se setím či sázením zemědělských plodin a přinést poznatky z problematiky péče o půdu, osiva, jeho ochrany, setby a sázení.
Termín: podzim / duben, místo: školní pozemek / pozemek v blízkosti školy dle dohody  časová dotace min 3 hodiny

III.Setkání s farmářem
Cíl: Na příběhu konkrétního člověka si zvědomit výhody i úskalí agroekologického zemědělství. Bude probíhat formou besedy, po které bude následovat praktický workshop.
Termín: duben – červen / září-říjen, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut

IV. Exkurze na farmu  (aktivitu 3 a 4 lze sloučit do jednoho bloku) 

Cíl: Přinést žákům reálnou zkušenost se zemědělským provozem a aktivizovat je.
Obsah: exkurze po statku, zapojení do sezónních prací, “audit” zemědělského provozu – žáci v průběhu exkurze nebudou pouze pasivními účastníky, ale mimo jiné budou mít za úkol posoudit naplňování agroekologických principů v daném provozu.
Termín: duben – červen / září-říjen, místo: farma dle domluvy se školou, časová dotace: min 3 hodiny

V. Exkurze do prodejny (aktivitu lze vynechat nebo zadat jako samostatný úkol) 
Cíl: motivovat žáky a zhodnotit stav školního projektu před prázdninami, reflexe změn na poli / umožnit zkušenost s prodejem sortimentu bioprodukce.
Termín: duben – červen / září-říjen , místo: obchod Bezobalu / spolkový obchod Obživa časová dotace 3×45 minut

VI. Zemědělská praxe: sklizeň
Cíl: vlastní sklizeň a úrody, zadání úkolu následného zpracování úrody Termín: červen / září-říjen (dle plodin)

VII. Závěrečné setkání
Cíl: reflexe formou kreativních metod, sdílení, evaluace. Termín: červen / září-listopad, místo: škola, časová dotace: 3×45 minut.

Přínos projektu pro RVP

Projekt přispívá k naplňování rámcového vzdělávacího plánu. V jeho průběhu jsou realizována témata a obsah
environmentální výuky a dalších průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova.

Projekt v rámci RVP přispívá zejména k: 

 • rozvíjení znalostí, dovedností potravinové produkce s přímou návazností na ochranu přírody a speciálně ochranu půdy, znalost zásad šetrného hospodaření se zkušeností z vlastní produkce,
 • rozvíjení postojů a hodnot směrem k ochraně životního prostředí a ocenění skutečné hodnoty potravin
 • rozvíjení spolupráce a týmové práce
 • budování vztahu ke krajině a přírodě pochopení role spotřebitelů jako aktivních spolutvůrců potravinového systému
 • pochopení potenciálu agroekologického zemědělství v adaptaci na změny klimatu, případně v mitigaci jeho dopadu.

Kontakt
Petr Dolenský, koordinátor projektu
petr@asociaceampi.cz,
733 764 980

Doleva Zpět na přehled